НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

БІЗНЕСУ І МЕНЕДЖМЕНТУ

ЗАПРОШУЄ ОТРИМАТИ ДРУГУ ВИЩУ ОСВІТУ
 

За денною та заочною формою навчання готуються фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” за спеціальністю «Економіка» (друга вища освіта, перекваліфікація) на базі здобутого рівня „спеціаліста” або „магістра” за іншою спеціальністю.

 

Питання, що найчастіше виникають

у процесі прийняття

рішень про навчання:

 

1. Чи є необхідною друга вища освіта?

Отримання другої вищої освіти – це інвестування в своє майбутнє. Роботодавці в сучасних умовах, коли ринок праці є насиченим різними пропозиціями, як правило, надають переваги працівникам, що мають дві освіти, вважаючи їх більш перспективними. Головними аргументами на користь другої вищої освіти є такі:

- по-перше, - це дає можливості кар’єрного зростання в результаті вдосконалення та систематизації знань, що вже отримані у практичній роботі;

- по-друге, - це можливість зміни сфери діяльності та отримання нової роботи;

- по-третє, - сприяє інтелектуальному розвитку, розширенню світогляду.

У будь-якому разі, такий вибір роблять дорослі люди, що чітко і свідомо розуміють, чого вони бажають та які знання їм потрібні у майбутньому.

 

2. Чи є сенс почекати до врегулювання складних економічних умов, а лише потім приймати рішення про освіту?

Саме в таких умовах керівники компаній намагаються скоротити витрати на навчання та перекваліфікацію персоналу, одночасно пред’являючи високі вимоги до персоналу. А освіта, що отримана в кризовий період, дозволяє вийти на ринок праці підготовленим фахівцем зі знаннями, адаптованими до сучасних реалій, що підвищує його вартість та конкурентоспроможність порівняно з іншими претендентами на посаду. Головним аргументом є неможливість знецінення отриманих знань під впливом інфляції та відсутність ризиків інвестування у освіту.

 

3. Який кінцевий результат від навчання на таких засадах?

Кінцевий результат, звичайно, є індивідуальним та залежить від початкового рівня знань студента, його наполегливої праці та індивідуальних характеристик особистості. Проте, є загальні тенденції, які свідчать про зростання рівня конкурентоспроможності та ефективності роботи такого фахівця. Одним з показників ефективної роботи є здатність вирішувати завдання, які стоять на перетину теоретичних та практичних знань, можливість систематизувати, аналізувати та використовувати отриману інформацію. А значить такий фахівець здатен самостійно визначати проблемні місця та вирішувати завдання в залежності від поточної та перспективної ситуації.

 

4. Які є можливості отримання другої вищої економічної освіти у вищих навчальних закладах України?

Такі можливості є цілком реальними. Диплом спеціаліста або магістра дозволяє отримати другу вищу освіту за достатньо короткий термін (в ХНТУСГ ім. Петра Василенка це 1,5 роки). Навчальні програми підготовки фахівців за спеціальністю „Економіка” є професійно-орієнтованими, тому студенти не витрачають час на вивчення загальноосвітніх дисциплін. Друга вища освіта в нашому ВНЗ, як і у всіх інших, є платною. Вартість навчання при вступі у 2017 році становить 9900 грн. за рік. Вартість контракту (за 1,5 роки - 14350 грн.)

 

5.Які конкурентні переваги другої вищої економічної освіти на базі освіти, що вже отримана?

До конкурентних переваг, в першу чергу, слід віднести:

- Структура навчального процесу побудована з урахуванням вікових, професійних особливостей студентів та специфіки їх попередньої освіти і передбачає можливості індивідуального підходу та консультування з викладачами Навчально-наукового інституту бізнесу і менеджменту, випускової кафедри економіки та маркетингу та інших інститутів університету.

- Професорсько-викладацький склад ХНТУСГ ім. Петра Василенка, до якого належать досвідчені теоретики, спеціалісти-практики, керівники успішних компаній, дозволяє адаптувати та орієнтувати навчальний процес на вирішення нових життєво необхідних, практичних та виробничо-управлінських завдань (90% викладачів випускової кафедри мають наукові ступені та вчені звання).

- Сучасне матеріально-технічне забезпечення навчального процесу (спеціалізовані комп’ютерні та мультимедійні аудиторії, наявність доступу до мережі Інтернет тощо) дозволяє донести інформацію до студентів.

- Можливості гнучкого реагування навчальних планів та робочих програм дисциплін на зміни кон’юнктури ринку праці та економічної ситуації в країні. Характерними є відкритість навчального процесу, відповідність етичним нормам та правилам поведінки.

- Участь у міжнародних програмах, що дає можливості стажування для студентів в інших країнах з подальшим їх працевлаштуванням.