КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА МАРКЕТИНГУ


 

Завідувач кафедри: ОНЕГІНА  Вікторія Михайлівна,

професор, д.е.н.
Адреса: 6100, м. Харків, вул.
Артема 44, к. 314 (3 поверх)
Телефон: (057) 716-41-54

e-mail: ekonomic2016@gmail.com

Кафедра економіки та маркетингу є випусковую для студентів спеціальностей "Економіка" та "Маркетиг"

Історія кафедри економіки та маркетингу у Харківському національному технічному університеті сільського господарства ім. П. Василенка розпочалась у 1948 році, коли у Харківському інституті механізації та електрифікації сільського господарства (ХІМЕСГ) для забезпечення економічної підготовки майбутніх інженерів було відкрито кафедру «Економіки і організації сільськогосподарського виробництва».

Ринкові реформи зумовили зміни в економічній освіті. Наказом ректора ХІМЕСГ від 26.05.1992 р. на основі реорганізації кафедр «Економіки і організації сільськогосподарського виробництва» та «Економічної теорії» було створено кафедру «Економіки, бізнесу і маркетингу». Завідувачем кафедри економіки, бізнесу і маркетингу було обрано члена-кореспондента УААН, д.е.н., професора В.Я. Амбросова (1936-2014 рр.).

Відкриття в 1997 р. в університеті факультету менеджменту (на якому було розпочато підготовку фахівців зі спеціальностей економіка підприємства, облік і аудит, менеджмент організацій) призвело до подальших реорганізацій економічних кафедр. У 1999 р. кафедру «Економіки, бізнесу і маркетингу» було поділено на кафедри «Обліку і аудиту», яку очолив член-кореспондент УААН, д.е.н. професор  В.Я. Амбросов,  і  «Економіки  та  маркетингу»,  яку очолив  д.е.н., професор    В.Г. Рижков (1930-2012 рр.), видатний вчений у галузі економіки сільського господарства, праці якого з економіки тваринництва добре відомі науковій спільноті.

З 2009 р. кафедру «Економіки та маркетингу» очолює д.е.н., професор В.М. Онегіна, яка у 2008 р. захистила докторську дисертацію. В.М. Онегіна є автором майже 200 наукових та навчально- методичних праць, зокрема 9 монографій, 7 навчальних посібників. В.М. Онегіна проходила стажування в університетах США, брала участь у багатьох наукових конференціях, форумах, симпозіумах, у т.ч. в Нідерландах, Німеччині, Російській Федерації, Південно-Африканській Республіці, Угорщині. Під керівництвом В.М. Онєгіної захищено 4 кандидатські дисертації. Крім цього В.М. Онегіна входить до складу НМК НМЦ «Аграрна освіта»  Міністерства аграрної політики та продовольства.

У 2017 р. в складі кафедри економіки та маркетингу - 2 доктора економічних наук, професора, 13 кандидатів економічних наук, 8 доцентів, 6 старших викладачів, 4 асистенти. У докторантурі навчались 4 докторанти, в аспірантурі – 5 аспірантів.

Шибаєва Наталія

Володимирівна

к.е.н., доцент

Батюк Лариса

Андріївна

к.е.н., доцент

Ткаченко Світлана

Євгенівна

к.е.н., доцент

Кравченко Ольга 

Михайлівна

к.е.н., доцент

 

Вітковський Юрій 

Петрович

к.е.н., доцент

 

Мандич Олександа

Валеріївна

к.е.н., доцент

Антощенко Віталіна

Володимирівна

к.е.н., доцент

Квятко Тетяна

Миколаївна

к.е.н., доцент

 

Бабко Наталія

Миколаївна

к.е.н., ст. викладач

 

Мороз Володимир

Іванович

к.е.н., ст. викладач

Бабан Тетяна

Олександрівна

ст. викладач

Богданович Ольга

Анатоліївна

ст. викладач

Шебанова Ольвія

Олегівна

ст. викладач

Резницька Тетяна

Олександрівна

ст. викладач

 

Чумакова Людмила

Олексіївна

ст. лаборант

 

     

Випускники спеціальності «Економіка підприємства» успішно працевлаштовуються в сільськогосподарських, промислових, торгівельних підприємствах, банківських та інших фінансових установах, обласних і районних державних адміністраціях, організовують власний бізнес.

Про особливості і переваги спеціальності «Економіка підприємства» ви можете дізнатися з відеоролика.

  

Викладачі кафедри «Економіки та маркетингу» проводять заняття з 45 навчальних дисциплін, в т.ч. з політичної економії, історії економіки та економічної думки, макроекономіки, мікроекономіки, державного регулювання економіки, економічної теорії, регіональної економіки, національної економіки, економіки підприємства, економіки праці та соціально-трудових відносин, цінової політики, економіки сільського господарства, економіки і організації інноваційної діяльності, потенціалу і розвитку підприємства, управління конкурентоспроможністю підприємства, економіки аграрного виробництва, економіки якості, економіки агроенергосервісу, маркетингу, міжнародного маркетингу, глобальної економіки, міжнародної економіки, міжнародних економічних відносини, зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 

Наукова робота кафедри

Темами основних наукових досліджень викладачів кафедри є:

 • стратегії конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств
 • організаційно-економічний механізм регуляторної політики в аграрній сфері.
 • розвиток експортного потенціалу аграрних підприємств.
 • .механізми гармонізації економічних відносин на ринку продукції тваринництва.
 • маркетингові стратегії підприємств.
 • цінова політики аграрних підприємств.
 • управління ризиками в сільському господарстві.
 • формування системи маркетингу в агропродовольчому ланцюгу.
 • мотивація праці найманих працівників в умовах інноваційного розвитку.
 • агарна, фіскальна та грошово-кредитна політики;
 • стратегії інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств;
 • використання лізингових технологій для оновлення основного капіталу підприємств;
 • підвищення економічної ефективності технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств;
 • підвищення ефективності овочівництва та управління якістю в овочівництві.

Лише за останні 10 років викладачами кафедри було підготовлено більше 1000 наукових статей, 100 навчальних посібників та навчально-методичних розробок, численні доповіді для наукових конференцій, форумів, симпозіумів, круглих столів. Викладачі кафедри проходили стажування в університетах США, Німеччини. Наукові роботи студентів, підготовлені під керівництвом викладачів кафедри, визнавалися кращими на Всеукраїнських конкурсах. Наукові розробки викладачів та аспірантів кафедри використовуються в сільськогосподарських підприємствах, районних та обласних державних адміністраціях, Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Гордістю кафедри є наукові й спортивні досягнення багаторазової рекордсменки Радянського Союзу, призера чемпіонатів світу та Європи з плавання – к.е.н., доцента Н.В. Шибаєвої.

 

Наукова діяльність студентів

Другий рік поспіль студенти - економісти під керівництвом доцента кафедри О.М. Кравченко приймають участь у міському конкурсі студентських проектів "Харків - місто молодіжних ініціатив". В 2016 році команда зайняла II-ге місце, в 2017 - I місце. 

 

 

 

 

 

2У листопаді 2016 року кафедрою економіки та маркетингу була проведена наукова студентська конференція, присвячена 115-річчю з дня народження лауреата Нобелівської премії з економіки Саймона (Семена) Кузнеця «Проблеми макроекономічної динаміки: наукова спадщина та сучасність».

Увага до цієї особистості викликана не лише його досягненнями у сфері економіки, а й тим, що з 1918 по 1920 роки Семен Кузнець навчався в Харківському комерційному інституті, який розташовувався в будівлі, яка сьогодні є головним корпусом ХНТУСГ ім. Петра Василенка. Наукові роботи С. Кузнеця були присвячені дослідженням факторів економічного зростання, методам статистичного аналізу, національного доходу та розробці методів його розрахунку.

На науковій конференції були представлені студентські доповіді на теми «Емпіричний аналіз взаємозв’язку економічного зростання та нерівномірності розподілу доходів в Україні»; «Фактори інноваційного економічного зростання в світі та проблеми інноваційної діяльності в Україні»; «Порівняльна характеристика показників економічного зростання на основі офіційних та альтернативних методик розрахунку ВВП»; «Динаміка ВВП і державного боргу та фінансові кризи»; «Порівняльний аналіз методологічних підходів до оцінки економічного зростання»; «Макроекономічна циклічність та аграрні кризи».

22 квітня 2016 року студенти 4-го курсу ХНТУСГ ім. Петра Василенка, які навчаються за напрямом підготовки (спеціальністю) «економіка підприємства», прийняли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених та студентів «Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти».

Конференція проходила у Харківському національному економічному університеті імені С. Кузнеця. Під час роботи секції «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку підприємств» обговорювалися сучасні тенденції та перспективи розвитку українських підприємств у європейському просторі.

Студентки ХНТУСГ ім. Петра Василенка А. Бовдуй, І. Кривоніс, А. Марченко представили результати власного наукового пошуку. Доповідь І. Кривоніс, А. Марченко «Продуктивність праці та її оплата у сільськогосподарських підприємствах», в якій студентками були розкриті теоретичні й методичні основи оцінки продуктивності праці, проведений порівняльний аналіз динаміки продуктивності та оплати праці в сільськогосподарських підприємствах, розроблені пропозиції щодо поєднання економічних та соціальних цілей розвитку підприємств, була відзначена Дипломом за фундаментальність наукового дослідження. Вітаємо!

Міжнародне співробітництво

Широкі міжнародні контакти кафедри забезпечують впевнену інтеграцію до світового освітнього простору. Кафедра економіки та маркетингу підтримує тісні прямі зв’язки з університетами штатів Колорадо, Небраска, Пенсільванія (США), університетом Гессен (Німеччина); Вища школа бізнесу в Даброві Горнічей (Польща), Варшавським університетом Менеджменту (Польща), Технічним університетом, м. Софія (Болгарія), Рейн-Ваальським університетом (Німеччина), Німецьким аграрним союзом (Німеччина), університетом сільського господарства, м. Нітра (Словаччина), Білоруською державною сільськогосподарською академією.

У 2017 році викладачі кафедри економіки та маркетингу продовжили співробітництво з колегами з університетів Німеччини. Завідувач кафедри, професор В.М. Онегіна стала учасником семінару на базі Рейн-Ваальського університету (Rhine-Waal University) в Німеччині.  Цей семінар (Workshop «Eastern partnership») був присвячений обговоренню сучасних інноваційних підходів у навчальному процесі, також проблемам агробізнесу та менеджменту. У 2016 році учасниками такого семінару були кандидат економічних наук, доцент О.М. Кравченко, старший викладач О.О. Шебанова.

 

 

 

 

 

   У вересні 2016 р. німецькі колеги відвідали ХНТУСГ ім. Петра Василенка. Результатом зустрічей стали домовленості щодо подальшого співробітництва в галузі наукових досліджень, обміну студентами та викладачами між університетами.

 У 2016 році відбулася зустріч з представником Міністерства сільського господарства США (USDA) Едвардом Жираром щодо стажування викладачів ХНТУСГ ім. Петра Василенка в університетах США. Завідувач кафедри економіки та маркетингу професор В.М. Онегіна прийняла участь у Міжнародному науковому семінарі «Сталий розвиток 2020» в Італії. Доцент Вітковський Ю.П. став учасником Міжнародної науково-практичної конференції з питань економічної безпеки в  Болгарії. Студенти, які навчаються за спеціальністю «Економіка», у 2016 р. проходили практику та набували Європейського досвід організації агробізнесу в Німеччині, Швейцарії, Данії. 

Працевлаштування студентів

   

Студенти спеціальності "Економіка" та "Маркетинг" можуть працювати в аграрних та промислових підприємствах, підприємствах оптово-роздрібної торгівлі, логістичних підприємствах, банківських та фінансових установах, державних установах.

На постійній основі відбуваються зустрічі студентів з потенційними роботодавцями як аграрної сфери, так і промислової, банківської, податкової та інших сфер економіки.

    У листопаді 2016 р. відбулися зустрічі студентів старших курсів з представниками агробізнесу.  В.А. Ісламов, директор Ізюмського комбінату хлібопродуктів, який є філією ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», розповів студентам про свій досвід кар’єрного зростання, сучасні вимоги до працівників та підкреслив, що чотирма китами, на яких базується успішна робота підприємства є економіка, нові технології, якість продукції та кадри. Основними принципами діяльності всіх підрозділів підприємства є професійне прагнення до вдосконалення, розвитку та успішного росту. Тому невипадковою є увага керівництва підприємства до студентів та випускників ХНТУСГ ім. П.Василенка спеціальності «Економіка».

Ще одна зустріч стосовно майбутнього працевлаштування студентів економічних спеціальностей відбулась з президентом агрокомпанії AgroGeneration Джоном Шморгуном. Чимало успішних випускників нашого університету вже працюють в АgroGeneration. Та компанії ще потрібні сучасні спеціалісти, адже щоденно перед нею постають різні економічні завдання.