КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АУДИТУ


 

Завідувач кафедри: МАРЕНИЧ Тетяна Григорівна,

 доктор економічних наук, професор

Адреса: 61002, м. Харків,

вул. Алчевських  44, к. 307, 307А, (3 поверх)

Телефон:(057) 7-164-158

e-mail: oblikua7@gmail.com

 

 

Кафедра обліку та аудиту створена в 1999 році і є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту бізнесу і менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Фундатором кафедри був видатний науковець в галузі аграрної економіки, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН Амбросов Володимир Якович, який очолював кафедру з дня її заснування до лютого 2014 року. З березня 2014 року по травень 2015 року завідувачем кафедри був доктор економічних наук, професор Красноруцький Олексій Олександрович. З червня 2015 року кафедру обліку та аудиту очолює доктор економічних наук, професор Маренич Тетяна Григорівна.

Кафедра обліку та аудиту здійснює підготовку студентів за освітніми рівнями «Бакалавр» та «Магістр» зі спеціальності «Облік і оподаткування», в рамках двох освітніх програм «Облік і аудит» та «Облік і оподаткування суб’єктів агробізнесу».

Завдяки наполегливій праці професорсько-викладацького складу кафедри обліку та аудиту, постійному підвищенню кваліфікації, здійсненню наукових досліджень в галузі фінансів в 2017 році, на базі кафедри було відкрито спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» з поділом її на дві освітні програми «Управління та адміністрування у сфері фінансів» та «Банківська справа та страхування».

До професорсько-викладацького складу кафедри обліку та аудиту входять: 1 доктор економічних наук, професор; 8 кандидатів економічних наук, доцентів; 2 кандидата економічних наук, старших викладача; 1 старший викладач та 1 асистент.                                               

Професорсько-викладацький склад кафедри:

 

 

Бірченко

Наталія Олександрівна

старший викладач

 

 

Даниленко

Валерій Володимирович

асистент

 

Зайцев

Юрій Олександрович

к.е.н., доцент

Коломієць

Наталія Опанасівна

к.е.н., доцент

 

Крутько

Маргарита Анатоліївна

к.е.н., старший викладач

Литвинов

Анатолій Іванович

к.е.н., доцент

 

Луценко

Олена Анатоліївна

к.е.н., доцент

 

 

 

Малій

Олена Григорівна

к.е.н., доцент

 

Накісько

 Олександр Вікторович

к.е.н., доцент

 

Поливана

Людмила Анатоліївна

к.е.н., доцент

 

 

Рижикова

Наталія Іванівна

к.е.н., доцент

 

Руденко

Сергій Валентинович

к.е.н., старший викладач

 

Викладачі кафедри керують навчально-дослідною роботою студентів, виробничою практикою, написанням дипломних магістерських робіт. Під керівництвом викладачів кафедри обліку та аудиту студенти університету беруть активну участь в міжнародних конференціях, конкурсах, олімпіадах де посідають призові місця. Під керівництвом викладачів, та за результатами науково-практичних студентських конференцій публікується більше 60 тез доповідей та наукових статей студентів.

Щорічно викладачі кафедри обліку та аудиту публікують близько 15 підручників, монографій, навчальних посібників і не менше 50 статей у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз та фахових виданнях України. Науковці кафедри активно беруть участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях; щорічно кількість виступів на яких сягає близько 60.

На кафедрі активно здійснюється підготовка кадрів вищої кваліфікації. До кафедри щорічно прикріплюються 2-3 аспіранти та докторанти. За 2000-2017 рр. під керівництвом В.Я. Амбросова, Т.Г. Маренич, О.О. Красноруцького, А.І. Литвинова підготовлено більше 30 кандидатів та 5 докторів економічних наук.

Основною темою наукової роботи кафедри є «Формування напрямів та механізмів підвищення ефективності агропромислового виробництва в умовах глобалізації».

Впродовж періоду роботи кафедри обліку та аудиту її професорсько-викладацьким складом проводяться ґрунтовні наукові дослідження з таких наукових спеціальностей, як «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» «Фінанси, грошовий обіг і кредит», «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності). За роки діяльності кафедри викладачами було захищено 10 дисертаційних робіт:

Докторські дисертації:

  • Маренич Т.Г. «Трансформаційна динаміка та механізми економічного регулювання агроформувань (питання теорії, методології, практики)» (2007 р.).

Кандидатські дисертації:

  • Коломієць Н.О. «Управління інвестиційними ризиками в галузі м’ясного птахівництва» (2015 р.).
  • Крутько М.А. «Розвиток обслуговуючої та фінансово-кредитної кооперації сільськогосподарських підприємств» (2014 р.).
  • Литвинов А.І. «Механізми розвитку виробничого потенціалу аграрних підприємств (на прикладі приміської зони м. Харкова) (2002 р.).
  • Луценко О.А. «Механізми розвитку виробничого потенціалу аграрних підприємств» (2013 р.).
  • Малій О.Г. «Формування та розвиток фінансово-кредитних відносин в аграрній сфері» (2006 р.).
  • Накісько О.В. «Управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств агропромислового комплексу» (2015 р.).
  • Поливана Л.А. «Облік і аналіз фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі» (2010 р.).
  • Рижикова Н.І. «Підвищення ефективності функціонування підприємств бурякоцукрового підкомплпексу регіону» (2010 р.).
  • Руденко С.В. «Механізми розвитку виробничого потенціалу аграрних підприємств» (2016 р.).

Доктор економічних наук Т.Г. Маренич є головою спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) в ХНТУСГ. Кандидат економічних наук А.І. Литвинов є членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій в ХНАУ імені В.В. Докучаєва. Викладачі кафедри обліку та аудиту є членами редакційних колегій наукових журналів та інших фахових видань з економічних наук. Кафедра підтримує постійні творчі зв’язки з навчальними закладами США, Європи, країн Центральної та Східної Азії.

За роки існування кафедри обліку та аудиту співробітники були нагороджені численними грамотами та подяками.

Кафедра обліку та аудиту тісно співпрацює з редакціями газети «Все про бухгалтерський облік», журналів «Бізнес», «Економіка АПК», «Агроінком» та ін. Спільно з ГО «Всеукраїнський бухгалтерський клуб» ВКК «Баланс-Клуб» регулярно проводяться практичні семінари для головних бухгалтерів підприємств і організацій.

Кафедра обліку та аудиту розробляє та надає пропозиції з удосконалення нормативної документації та економічних програм місцевим та державним органам: Харківській державній адміністрації, Міністерству аграрної політики України, іншим установам.

Викладачі кафедри є членами Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, пройшли курс підвищення кваліфікації за програмою Certified Agricultural Professional Accountant (CAPA) і є сертифікованими професійними бухгалтерами АПВ.

Випускники нашого університету, які здобули освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра та магістра з обліку і оподаткування, не тільки володіють глибокими знаннями та навичками, широким фаховим світоглядом, а й фактично не мають проблем із працевлаштуванням. Саме це є головним аргументом на користь високого професіоналізму професорсько-викладацького складу ХНТУСГ імені Петра Василенка.