КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА, БІЗНЕСУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 


 

Завідувач кафедри: 

Красноруцький Олексій Олександрович
д.е.н., професор 

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Алчевських 44,

к. 309, 310, (3 поверх)

e-mail: kaf.org07041997@gmail.com
Телефон:(057) 716-41-54

 

Кафедра «Організації виробництва, бізнесу та менеджменту» заснована у 1948 році як кафедра економіки та організації сільськогосподарського виробництва для забезпечення організаційно-економічної підготовки фахівців для сільського господарства під керівництвом доцента Лук’янова Павла Івановича, який керував кафедрою до 1965 року.

З 1965 по 1973 рік кафедру очолював доцент Писін Микола Євдокимович, під керівництвом якого проводилася наукова діяльність за напрямком підвищення економічної ефективності використання основних фондів у сільському господарстві.

З 1973 року по 2017 рік, тобто 44 роки, кафедру очолював професор, Заслужений працівник освіти України, академік Інженерної академії України Мазнєв Григорій Євтійович. Під його керівництвом на кафедрі наукові розробки почали спрямовуватись на дослідження шляхів підвищення ефективності використання техніки в сільському господарстві, у першу чергу шляхом впровадження інноваційних ресурсозберігаючих агротехнологій. Вперше в системі аграрної освіти професор Мазнєв Г.Є. виступив з ініціативою формування у студентів технологічних і інженерних спеціальностей підприємницьких якостей, прогнозування структур малого та середнього бізнесу за профілем фахівців, які готуються, надання їм знань з відкриття власної справи. Розробив оригінальну структуровану і ранжировану програму підготовки підприємців, складовою частиною якої є програма елітарної освіти бізнес-лідерів.

Протягом існування кафедри проводиться активна робота в напрямку формування науково-методичної бази з підготовки фахівців у галузі управління ефективністю сільського господарства, розроблено комплекс ділових ігор, імітаційних вправ, які активізують розумову діяльність студентів і підвищують ефективність навчального процесу.

Студенти мають змогу під керівництвом викладачів приймати участь в наукових конференціях та різних конкурсах регіонального, державного та міжнародного характеру. Це сприяє розширенню їх світогляду, розвиває комунікативні здібності, підвищувати професійний рівень та вчить знаходити неординарні рішення у різних життєвих ситуаціях. За останні три роки під керівництвом викладачів кафедри студентами підготовлено понад 200 наукових робіт.

     

У різні роки на кафедрі працювали:

професори: Амбросов В.Я., Антоненко Л.А., Белебеха І.О., Мельникова Л.А, Нагаєв В.М., Путятин В.П., Турченко М.М.;

доценти: Александрова А.І., Бакум В.В., Бурдун В.М., Ворфоломеєва Л.М., Геворков Р.Л., Гуторова О.О., Грищенко К.В., Демідко П.М., Жерноклєєв М.М., Корнієнко О.Г., Котляров Л.Д., Кримов М.І., Лисенко С.Ф., Литвинов Б.С., Огурцов В.В., Пасечник В.І., Петров В.С., Піпіна Т.Є., Руденко А.П., Савченко В.Д., Сахненко В.І., Сігаєв А.М., Тимченко С.А., Тимченко М.І., Шаповалов В.В., Шефель С.Д., Шиян Н.І., Щетінін М.Д.;

старші викладачі: Загоруйко А.М., Кононенко А.А., Лагота Т.О., Мельник В.І., Попов В.І., Щербакова І.С.; асистенти: Білик О.П., Гелета О.С., Дюндик С.М., Задниченко С.В., Клочан В.В., Красноруцька Т.М., Стельнікова А.О., Ткаченко В.В.;

старші лаборанти: Заболотна В.М., Крамаренко М.С., Мацкова Т.М., Євсюкова Є.Г, Шоміна Л.М.

Особливо хочеться відмітити учасника бойових дій у Великій Вітчизняній війні, професора Турченка Михайла Михайловича, що працював на кафедрі організації виробництва, бізнесу та менеджменту з 1968 по 2014 рік, тобто понад 46 років.

У 1990 році на кафедру економіки і організації сільськогосподарського виробництва був прийнятий високоосвічений спеціаліст в галузі економіко-математичного моделювання доктор технічних наук Путятін В.П. На кафедрі на той час вже працювали спеціалісти з обчислювальної техніки: доценти Руденко А.П., Шаповалов В.В., Корнієнко О.Г., ст. викладачі Кононенко А.А. і Огурцов В.В. Було прийнято рішення про виокремлення із кафедри економіки і організації сільськогосподарського виробництва відповідних фахівців і створення кафедри кібернетики.

У 1992 році із кафедри економіки і організації сільськогосподарського виробництва виділено кафедру економіки, до якої приєднали кафедру політичної економії і яка в подальшому була розділена на кафедру обліку і аудиту і кафедру економіки та маркетингу.

Кафедру економіки і організації сільськогосподарського виробництва було перейменовано у кафедру організації виробництва і менеджменту, а у 2002 році кафедра отримала назву «Організації виробництва, бізнесу та менеджменту».

На даний час на кафедрі працюють 29 викладачів, серед них 7 професорів, 12 доцентів, 7 докторів, 12 кандидатів наук, 7 старших викладачів, 3 асистенти.

Бакуменко Валерій Данилович

д. н. держ. упр., професор

Коваленко Микола Миколайович

д. н. держ. упр., професор

Корнієцький Олександр Владиславович

д.е.н., професор

google_scholar

Красноруцький
Олексій Олександрович

д.е.н., професор

google_scholar

Орел Володимир Миколайович
д.е.н., професор

google_scholar

Потишняк Олена Миколаївна

д.е.н., професор

google_scholar

Шабінський Олександр Володимирович

д.е.н., професор

google_scholar

Артеменко Олександра Олексіївна

к.е.н., доцент

google_scholar

Бєлоусова Олена Станіславівна

к. н. держ. упр., доцент

 

 

Бобловський Олександр Юрійович

к.е.н., доцент

google_scholar

Богомолова
Катерина
Сергіївна

к.е.н., доцент

google_scholar

Гацько Анатолій Федорович

к. е. н., доцент

google_scholar

Дудник
Олена Василівна

к.е.н, доцент

google_scholar

Заїка Світлана Олександрівна

к.е.н., доцент

google_scholar

Калініченко
Сергій 
Миколайович
к.е.н., доцент

google_scholar

Майборода Марія Миколаївна

к.е.н., доцент

google_scholar

Подольська
Ольга Василівна

к.е.н., доцент

google_scholar

Сагачко
Юлія Миколаївна

к.е.н., доцент

google_scholar

Смігунова
Олена Вікторівна

к.е.н., доцент

google_scholar

Власенко Тетяна Володимирівна

к.е.н., доцент

google_scholar

Краля
Вікторія Григорівна

к. е. н., ст. викладач

google_scholar

Кускова Світлана Вікторівна 

к. е. н., викладач

Голованова
Ганна Євгенівна

ст. викладач

google_scholar

Грідін
О
лександр Володимирович
ст. викладач

google_scholar

Харчевнікова Лілія Сергіївна

ст. викладач

 

Півень Альона Василівна

асистент

Сірик Катерина Сергіївна

лаборант

 

 

 

 

 

 

Кафедра є випускаючою за спеціальностями 073 "Менеджмент"  та 281 "Публічне управління та адміністрування" з підготовкою здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за такими освітньо-професійними програмами:

ОПП "Менеджмент" ОПП "Менеджмент і адміністрування" ОПП "Публічне управління і адміністрування"
ОПП"Менеджмент" бак ОПП "Менеджмент і адміністрування" ОПП Публічне управління і адміністрування маг зі змінами від 30.05.2019
   

Силабуси ПУА маг

Каталог вибіркових дисциплін спрямування ПУ

Каталог вибіркових дисциплін спрямування АУ

 

Основні напрямки учбових дисциплін:

  • менеджмент,
  • організація виробничої діяльності,
  • організація агробізнесу,
  • організація та управління підприємницької діяльності,
  • планування та стратегічне управління,
  • управління якістю,
  • методологія бізнес-планування,
  • публічне управління та адміністрування.

Основним напрямом наукової роботи кафедри є "Механізм підвищення конкурентоспроможності, розвитку економічного та виробничо-технологічного потенціалу суб'єктів агропромислового виробництва".

Викладачі кафедри спільно з керівниками і спеціалістами господарств Харківської області ведуть виїзні заняття з організації виробництва та менеджменту, проводять профорієнтаційну роботу та укладають договори з майбутніми роботодавцями.

Результати наукових досліджень у господарствах Харківської та інших областей України використовуються викладачами кафедри в ході підготовки методичних рекомендації та посібників для забезпечення навчального процесу.

З 2000 року розпочато комплекс дій зі створення навчальних комп’ютерних класів для забезпечення студентів автоматизованими робочими місцями. Нині всі лабораторні та практичні заняття проводяться на високому методичному рівні з застосуванням сучасної техніки.

Кафедра широко застосовує активні методи навчання, імітаційні вправи, ігрове проектування, аналіз конкретних ситуацій та ділові ігри.

Співробітники кафедри неодноразово відзначалися ректоратом за високу відданість роботі та вагомий внесок у підвищення іміджу університету.

Впродовж останніх 5 років викладачами кафедри захищено 10 дисертаційних робіт:

Докторські:  

Корнієцький О.В.                                                 

"Міжрегіональна взаємодія транспортно- логістичних систем в умовах просторової трансформації економіки: теорія, методологія, практика"(2016 р.)

Красноруцький О.О.                                                             

"Управління збутом продукції аграрного підприємства: теорія, методологія, практика" (2013 р).

Орел В.М.

"Управління економічним потенціалом підприємств галузі свинарства: теорія, методологія, практика" (2016 р.)

Потишняк О.М.

"Організаційно- економічні механізми інтеграційної взаємодії аграрних та промислових підприємств з виробництва та переробки вовни: теорія, методологія, практика"(2016 р.)

Шабінський О. В.

"Управління економічною безпекою аграрних підприємств: теорія, методологія, практика" (2016 р.)

Кандидатські:

 

Бобловський О.Ю.

«Міжкультурна взаємодія в умовах глобалізації: філософсько- культурологічний вимір» (2013 р.)

Гацько А.Ф.

«Організація маркетингової діяльності в системі управління аграрним підприємством» (2013 р.)

Дудник О.В.

«Інвестиційні механізми управління ресурсним потенціалом аграрних підприємств» (2015 р.)

Заїка С.О.

«Механізми формування і реалізації інвестиційного потенціалу підприємств з виробництва та переробки ріпаку» (2015 р.)

Калініченко С.М.

«Інституційні регулятори розвитку вертикально- інтегрованих структур в цукробуряковому виробництві».(2014 р.)

Сагачко Ю.М.

«Механізми стратегічного управління розвитком тваринництва в аграрних підприємствах" (2015 р.)

Смігунова О.В.

«Організаційно- економічні засади формування раціональних розмірів підприємств молочного напряму». (2016 р.)

Богомолова К.С.

«Управління конкурентоспроможністю продукції аграрних підприємств рослинницького напряму» (2016 р.)

Майборода М.М.

«Механізми мобілізації виробничих резервів підвищення економічної ефективності зернопродуктового комплексу» (2013 р.)

Подольська О.В.

«Інтеграційні механізми управління трансформацією виробничої структури аграрних підприємств» (2017 р.)

Власенко Т. В.

«Механізми управління галузевою структурою аграрних підприємств» (2017 р.)

Колпаченко Н. М. «Організаційно-економічні засади розвитку біоенергетичного потенціалу аграрних підприємств» (2017 р.)
Кускова С. В. «Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємств-виробників агро агропродовольчої продукції» (2017 р.)

Діяльність кафедри різнобічна, одним з основних її напрямків є виховна робота, як складовий елемент якості підготовки фахівців і проводиться з метою формування здібностей у кожного студента до збереження й збільшення культурно-моральних цінностей, а також вироблення навичок конструктивного поводження в нових економічних умовах.

Ця робота постійно перебуває у сфері уваги професорсько-викладацького складу кафедри.

   

Зважаючи на збільшення в останні роки іноземних студентів активізувалася інтернаціональна робота в групах. Вона не є новою для кафедри, оскільки ще в 80-х роках минулого століття активно функціонувало Афганське земляцтво. Співробітники кафедри активно беруть участь в адаптації іноземних студентів до традицій та культури нашої держави.

Одним із способів ознайомлення іноземних студентів з національною культурою є залучення їх до культурно-масових заходів університету. Створення середовища творчого, інтелектуального, культурного спілкування опирається на формування ціннісних орієнтирів студентської молоді. Розвиток даного напрямку можливий за рахунок створення й зміцнення традицій кафедри, участі в проведенні культурно-масових і спортивних заходів як у межах кафедри, інституту, так і університету в цілому.

       
З 2013 року під керівництвом викладачів кафедри успішно організоване та діє Зміївське земляцтво студентів ХНТУСГ. Кількість учасників Земляцтва у 2017 році складає 71 особу.
       

В 2006 році під керівництвом професора Мазнєва Григорія Євтійовича створено науково-дослідну лабораторію «Обґрунтування інноваційних агротехнологій "ОБГРУНТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ АГРОТЕХНОЛОГІЙ".

Творчим колективом науково-дослідної лабораторії розроблені оригінальні технології вирощування багатьох сільськогосподарських культур. Кафедра організації виробництва, бізнесу та менеджменту має багатий досвід розробки технологічних карт вирощування сільськогосподарських культур.

Розробки Науково-дослідної лабораторії багаторазово визнавалися переможцями провідних вітчизняних та міжнародних наукових конкурсів та виставок, зокрема, дипломами та золотими медалями виставок «Агро-2009» та «Агро-2011», виставки «Барвиста Україна», міжнародного салону патентів та «ноу-хау», а також здобували інші нагороди.

Науково-дослідної лабораторії «Обґрунтування інноваційних агротехнологій» отримала у 2006-2014 роках 7 Золотих медалей та 7 дипломів переможця Всеукраїнського конкурсу «КРАЩИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ ТОВАР РОКУ»