Характеристика спеціальності облік і аудит

Загальна характеристика спеціальності "облік і аудит"
 Бухгалтерський облік – безпомилковий суддя минулого, необхідний керівник теперішнього і постійний консультант майбутнього кожного підприємства (І. Шер, німецький економіст).
Бути добрим обліковцем  означає:
- уміти точно вираховувати;
- уміти правильно комбінувати;
- уміти акуратно вести записи;
- сумлінно вести господарські та фінансові книги.
Завдання та обов’язки
Фахівець з обліку і аудиту самостійно і в повному обсязі веде облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов’язань, доходів та витрат за прийнятою на підприємстві формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності підприємства й технології оброблення даних. Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.
За погодженням з власником (керівником) підприємства та керівником підрозділу бухгалтерського обліку, подає в банківські установи документи для перерахування коштів згідно з визначеними податками й платежами, а також для розрахунків з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов’язань.
Бере участь у проведенні інвентаризації активів і зобов’язань, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат під нестачі, крадіжки й псування активів підприємства, у перевірках стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.
Готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку.
Забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом установленого терміну.
Бере участь у підготовці пропозицій щодо:
- внесення змін до обраної облікової політики, удосконалення внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу;
- розроблення додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності й контролю господарських операцій;
- забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення, регулювання діяльності підприємства та інших питань, пов’язаних з інформацією про фінансове становище підприємства та результати його діяльності.
Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні та довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку та вносить пропозиції щодо їх впровадження на підприємстві.
 
Фахівець повинен знати:
нормативні, методичні та інші інструктивні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності; основи облікової політики, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообігу і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві; систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю.
  Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:
бухгалтер;
бухгалтер-експерт;
бухгалтер-ревізор;
аудитор;
ревізор;
 економіст;
 економічний радник;
 консультант з економічних питань;
 економіст-статистик;
 спеціаліст з фінансово-економічної безпеки;
 викладач середніх навчальних закладів, університетів і ВУЗів;
науковий співробітник - консультант (аудит, бухгалтерський облік, економіка).
  Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання:
-   головний бухгалтер, заступник директора з економіки;
-    бухгалтер, економіст, фінансовий аналітик у підприємствах будь-якої організаційної форми та сфери діяльності;
-   приватний підприємець за будь-якою системою оподаткування;
-   податковий інспектор;
-    співробітник банку та інших фінансових установ;
-   консультант з питань обліку та аналізу фінансово-господарської діяльності господарюючих суб'єктів;
-   внутрішній або незалежний аудитор.
 Основні завдання, які зможе вирішувати випускник у майбутньому:
-   вести бухгалтерський, управлінський, фінансовий облік підприємства, у тому числі з використанням „1-С бухгалтерія” та інших сучасних програмних продуктів, формувати статистичну і податкову звітність підприємств;
-   розробляти облікову та фінансову політику підприємства;
контролювати роботу фінансових служб підприємств, установ, банків, страхових та інвестиційних компаній;
-   брати участь у проведенні ревізійної перевірки або контролювати її проведення;
-   організовувати роботу аудиторських фірм та податкових служб;
-   проводити експертно-аудиторську діагностику та судово-бухгалтерську експертизу;
-    формувати систему управлінського аналізу підприємства та здійснювати аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.