Головна » 2017 » Березень » 2 » ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
00:23
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Національний науковий центр
«Інститут аграрної економіки» НААНУ

Національний університет біоресурсів
і природокористування України

Варшавський університет
природничих наук – SGGW (Польща)

Білоруський державний
агротехнічний університет (Білорусь)

Білоруська державна
сільськогосподарська академія (Білорусь)

Полоцький державний
університет (Білорусь)

Туркменський сільськогосподарський університет імені С.А. Ніязова (Туркменістан)

VIII МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РИНКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»

Присвячується 20-річчю
Інституту бізнесу і менеджменту

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо наукових та науково-педагогічних співробітників, докторантів, аспірантів, здобувачів наукових ступенів, студентів-дослідників взяти участь у роботі VIII Міжнародної науково-практичної
конференції «Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи», яка відбудеться 7 квітня 2017 року.

Матеріали конференції будуть розміщені на WEB - ресурсі науково-практичних конференцій за адресою www.khntusg.com.ua і видані окремим збірником, який буде розіслано учасникам конференції, а також до провідних ВНЗ та наукових бібліотек.

ТЕМАТИКА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Секція 1. Ефективне функціонування підприємств в умовах формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки.

Секція 2. Актуальні напрями та новітні тенденції теорії і практики сучасного менеджменту.

Секція 3. Маркетинг і логістика в системі соціально-економічного розвитку підприємств.

Секція 4. Фінансова система та обліково-аналітичне забезпечення виробничих та комерційних процесів в економіці.

Секція 5. Проблеми економічної кібернетики та економічної безпеки.

Секція 6. Теоретичні та практичні проблеми менеджменту соціокультурної діяльності.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

УМОВИ УЧАСТІ

Організаційний внесок – не передбачено. Вартість публікації тез і статті складає 30 грн. за одну повну або неповну сторінку. На одну доповідь незалежно від кількості авторів буде надіслано один примірник матеріалів Новою Поштою на вказану в заявці адресу за рахунок отримувача.

Для участі в конференції необхідно не пізніше 17 березня 2017 року надіслати на адресу
Оргкомітету виключно електронною поштою
bm-konf-khntusg@ukr.net:

- тези або тези зі статтею (для студентів виключно тези, статті від студентів не приймаються);

 - заявку на участь за запропонованою формою;

- обов’язково скановану копію документу про сплату.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

До друку приймаються тези, обсягом 3-4 сторінки, однією з робочих мов конференції. Текст має бути надрукованим у редакторі Microsoft Word (версії включно до 2003 року) на аркуші формату А5, без нумерації сторінок, шрифтом 11 pt «Times New Roman», інтервал – 1,0, поля – 20 мм з усіх боків. Назва розміщується по центру прописними літерами (шрифт напівжирний). Нижче, через інтервал, вирівнювання посередині напівжирним курсивом вказується: прізвище та ініціали автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, назва організації, яку представляє. Аспіранти, здобувачі наукових ступенів та студенти на першому аркуші, внизу в примітці, вказують інформацію про наукового керівника: прізвище, ініціали, науковий ступінь та вчене звання. Через інтервал розміщується основний текст, кегль 11 pt, абзац – 10 мм, міжрядковий інтервал – 1,0 без ущільнення тексту та переносів, вирівнювання по ширині. Через інтервал розміщується література. Вона є обов’язковим елементом, оформляється згідно оновлених вимог ВАК (бюлетень № 5, 2009). Кожне джерело розміщується з абзацу і має свій порядковий номер. Кількість джерел має бути не менше 5.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

До друку приймаються наукові статті, обсягом 6-15 сторінок, з дотриманням вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. за № 7-05/1, у відповідності з якою її структура тексту повинна мати такі елементи (із зазначенням):

- постановка проблеми у загальному вигляді;

- аналіз останніх досліджень і публікацій;

- формулювання цілей статті;

- виклад основного матеріалу дослідження;

- висновки;

- література;

- references;

- анотації (українська, російська, англійська).

Текст має бути надрукованим у редакторі Microsoft Word (версії до 2003 року) на аркуші формату А5, без нумерації сторінок, шрифтом «Times New Roman», кеглем 11 pt, міжрядковий інтервал – 1,0, поля – 20 мм з усіх боків.

УДК розміщується в лівому верхньому кутку напівжирними літерами та цифрами.

Нижче друкується назва по центру прописними літерами (шрифт напівжирний). Через інтервал по центру напівжирним курсивом розміщується інформація про автора (авторів) у наступному порядку: прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання автора (авторів), установа (організація), де працює автор (автори). Аспіранти, та здобувачі наукових ступенів на першій сторінці публікації, внизу в примітці, вказують інформацію про наукового керівника: прізвище, ініціали, науковий ступінь та вчене звання.

Нижче друкується основний текст, кегль 11 pt, абзац – 10 мм, міжрядковий інтервал – 1,0 без ущільнення тексту та переносів, вирівнювання по ширині.

Таблиці відокремлюються від основного тексту зверху й знизу інтервалом. При наявності декількох таблиць вони нумеруються арабськими цифрами (наприклад: Таблиця 1), вирівнювання по правому краю. Назва таблиці розміщується нижче, по центру напівжирними літерами з першої прописної.

Рисунки та формули обов’язково мають бути вставленими в текст в якості об’єктів. Зображення повинно бути чорно-білим. Необхідно використовувати доступні для чорно-білого зображення засоби візуального розрізнення фігур та ліній, що несуть різне значеннєве навантаження. Для набору формул необхідно використовувати лише вбудований в Microsoft Office редактор формул MS Equation.

Крім того, рисунки повинні бути збереженими окремими файлами в тому редакторі, засобами якого вони виконувалися (файли з розширенням *.хls, *.bmp, *.tif, *.jpg, *.gif). Максимальні параметри (реальні розміри) ілюстрацій та таблиць – 120х200 мм.

Не допускається оформлення таблиць та ілюстрацій в альбомному форматі.

Література відділяється від основного тексту інтервалом і розпочинається зі слова «Література», шрифт напівжирний, абзац – 10 мм, наприкінці крапка. Кожне джерело розміщується з абзацу і має свій порядковий номер. Список літератури оформляється згідно оновлених вимог ВАК (бюлетень № 5, 2009). Кількість літературних джерел має бути не менше 8. Обов’язковим є посилання на іноземні літературні джерела. Роботи авторів, на які є посилання в тексті, мають бути обов’язково вказані в списку літератури.

Після зазначення літературних джерел йде їх references, тобто здійснюється транслітерація латиницею (крім джерел, наведених англійською мовою). Оформлення аналогічне списку літератури.

Анотації українською, російською та англійською мовами розміщуються після references. Обсяг кожної повинен становити не менше 600 знаків. Вона має розкривати: мету, методи дослідження, результати дослідження, наукову новизну, практичну значущість, перспективи подальших досліджень. Перед текстом анотації вказуються прізвище, ініціали автора (авторів) та назва статті мовою анотації. Анотації відокремлюються одна від одної інтервалом, абзац – 10 мм, шрифт курсив, кегль 10 pt, вирівнювання по ширині. Після кожної анотації з абзацу вказуються ключові слова та/або словосполучення в кількості від 3 до 8. Після цього, з нового рядка, розміщується інформація про рецензента: прізвище, ініціали, науковий ступінь та вчене звання.

Статті будуть включені до Вісника ХНТУСГ, який є фаховим з економічних наук.

До статей окремим файлом додається рецензія доктора наук відповідного напрямку. Для статті, автором або співавтором якої є доктор наук – рецензія необов’язкова.

Статті не приймаються редколегією у випадках: повної або часткової відсутності контактної інформації; невідповідності оформлення статті встановленим вимогам; відсутності рецензії доктора наук, якщо вона є обов’язковою; відсутності УДК; недостатнього обсягу статті чи анотації; недостатньої кількості літературних джерел.

Рішення про опублікування приймає редакційна колегія. До матеріалів можуть бути внесені редакційні правки без погодження з автором (авторами). Рукописи, відхилені редколегією, авторам не повертаються і не рецензуються.

Назва файлу (тез та/або статті) повинна містити прізвище першого автора латиницею. Заявка розміщується в окремому файлі. Усі матеріали подаються виключно електронною поштою на адресу: bm-konf-khntusg@ukr.net

 

ЗАЯВКА

на участь у VIII Міжнародній
науково-практичній конференції

«РИНКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»

ПІБ автора

                                                                                
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Посада  
Назва організації  
Науковий керівник (для аспірантів,  здобувачів та студентів)  
Назва доповіді  
Секція  
Поштова адреса  
Телефони (дом.,моб.)  
Е-mail  

 

Реквізити для внесення платежу:

Отримувач: ХНТУСГ ім. Петра Василенка, м. Харків, вул. Алчевських, 44

Код 00493741 МФО 820172

Банк: ДКСУ м. Київ Р/р 31257202203687

Призначення платежу:
Плата за видання науково-технічних видань. Прізвище та ініціали.

Адреса оргкомітету:

61002, м. Харків, вул. Алчевських (Артема), 44,
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка,

кафедра організації виробництва, бізнесу та менеджменту тел. (057) 7-164-154,
e-mail: bm-konf-khntusg@ukr.net

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ!

 

 

Переглядів: 398 | Додав: SK | Рейтинг: 5.0/3
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: